Západočeská galerie

Západočeská galerie je jednou z nejvýznamnějších galerijních institucí v Plzeňském kraji. Sídlí v prostorách Mastných krámů, na místě původní středověké masné tržnice, a ve výstavní síni č. 13. Ve sbírkách Západočeské galerie nalezneme přes deset tisíc sbírkových předmětů, z nichž některá patří ke zlatému fondu dějin českého výtvarného umění. Velkou chloubo galerie je kolekce umění z přelomu 19. a 20. století.

Sbírky Západočeské galerie 

Původ sbírkového fondu sahá až k roku 1847. Sbírka Západočeské galerie pokrývá období od 14. století po současnost. Kromě jednotlivých špičkových děl obsahují mimořádně kvalitní soubory umění 19. století či soubory české moderny, které zahrnují velmi hodnotnou sbírku kubismu. V roce 2009 se sbírkový fond rozšířil o sbírku architektury. 

V současnosti čítá sbírkový fond Západočeské galerie v Plzni na 10 000 děl. Fond lze rozčlenit na několik celků:

  • Sbírka starého umění - 14. - 18. století 
  • Sbírka umění 19. století 
  • Sbírka umění přelomu 19. a 20. století
  • Česká moderna
  • České umění 40. a 50. let
  • České umění 60. let
  • Současné české umění  

Jedním z hlavních cílů Západočeské galerie v Plzni je snaha dosáhnout veřejného zpřístupnění cenných sbírek. Sbírky Západočeské galerie v Plzni se řadí k nejlepším uměleckým fondům v České republice.

Výstavy 

Západočeská galerie se prioritně snaží seznamovat veřejnost s impulsy a podněty z kulturního života, které měly vliv na vývoj výtvarného umění. Výstavní program je strukturován podle významu jednotlivých výstavních projektů na projekty evropského či středoevropského významu, projekty celorepublikového významu a na projekty nadregionálního nebo regionálního významu. Jednotlivé výstavy jsou vždy doprovázeny odborně zpracovanými katalogy. 

Výstavní prostory 

Západočeskou galerii naleznete v bezprostřední blízkosti historického centra Plzně. V původním goticko-renesančním nárožním domě v Pražské ulici je umístěna komorní výstavní síň "13", kde je zároveň administrativní zázemí galerie, veřejná knihovna a přednáškový sál. O kousek dál při ústí Pražské ulice naleznete další prostory Západočeské galerie. Jedná se o výstavní síň Masné krámy, která je umístěna v bývalé středověké masné tržnici, která byla při přestavbách novogoticky upravě a později zrekonstruována právě na výstavní síň. 

Historie Západočeské galerie 

V polovině roku 1953 se započaly psát dějiny Západočeské galerie. V rámci vytvoření celostátní sítě muzeí výtvarného umění byla tehdy zřízena Krajská galerie v Plzni. Na základě ministerských směrnic byla 1. ledna 1954 oficiálně zahájena její činnost. Dnešní název - Západočeská galerie vešel v platnost o pár let později, v roce 1960. 

Instituce byla od svého vzniku propojena a svázána s dnešním Západočeským muzeem, s nímž také sdílela společné prostory. V roce 1960 byl tento "svazek" zrušen a Západočeská galerie získala samostatný status, avšak až do roku 1985 využívala prostory v budově Západočeského muzea. 

V roce 1965 započala rekonstrukce zchátralé budovy bývalých masných krámů v Pražské ulici na výstavní síň Západočeské galerie v Plzni. Po rekonstrukci roku 1972 byla síň Masné krámy slavnostně otevřena výstavou Josef Mánes a rodina Mánesů. Roku 1997 získala galerie sousední nově rekonstruovaný nárožní dům, kde byl zřízen přednáškový sál, interní knihovna a vznikla zde druhá, komorní výstavní síň galerie.